Skip to main content

Vertrouwelijkheidscharter

HRA Pharma hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy en verplicht zich deze te respecteren op basis van de volgende fundamentele waarden: de verwachtingen van individuen over het gebruik van hun persoonsgegevens respecteren, vertrouwen van onze klanten en andere betrokkenen opbouwen en behouden, alle mogelijke schade in verband met persoonsgegevens en privacy voorkomen, en voldoen aan de letter en de geest van de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

HRA Pharma biedt online materiaal om informatie te geven over gezondheid en onze producten. Met dit Vertrouwelijkheidscharter verplicht HRA Pharma, dat hier als Verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zich uw persoonsgegevens met alle nodige zorg en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te verwerken, conform de waarden van HRA, de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals Verordening (EU) 2016/679 en de gewijzigde Franse Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978) en meer algemeen alle geldende toepasselijke rechtsvoorschriften.

Dit Charter is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door HRA Pharma in het kader van deze website.

 1. Welke gegevens worden er van u verzameld?
 • Gegevens die u rechtstreeks aan ons doorgeeft wanneer u contact met ons opneemt: de voornaamste categorieën verzamelde gegevens zijn: uw e-mailadres, de inhoud van uw bericht en ons antwoord.
 • Passieve verzameling van gegevens over u: bepaalde informatie over uw surfgedrag kan op een passieve manier, dus zonder dat u die actief aanlevert, verzameld worden met verschillende technologieën, met name IP-adressen, cookies, web beacons en gegevens over het surfgedrag. De voornaamste categorieën verzamelde gegevens zijn: […].

Als u meer informatie wenst over het gebruik van cookies kunt u altijd ons Cookiebeleid raadplegen door op de volgende link te klikken: [link naar het Cookiebeleid invoegen].

Voor meer informatie over deze gegevensverzameling verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat u onderaan de pagina op onze website vindt. In dit Beleid wordt ook beschreven hoe u alle cookies en trackingtechnologieën uitschakelt als u niet instemt met het gebruik ervan.

 1. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond(en) worden ze verwerkt?
Doeleinden Rechtsgronden
Om uw vragen om informatie te beantwoorden Ons rechtmatige belang om een relatie met u op te bouwen

 

Voor onze commerciële behoeften, met name om gegevensanalyses en audits uit te voeren, om nieuwe producten te ontwikkelen, om onze website te verbeteren, om onze producten en diensten te verbeteren, om trends in het gebruik van de website aan te wijzen, om uw ervaring op de site te personaliseren door producten en aanbiedingen voor te stellen aangepast aan uw voorkeuren en om na te gaan hoe efficiënt onze promotiecampagnes zijn

 

Ons rechtmatige belang om een relatie met u op te bouwen

 

Om onze website te beheren en u er toegang toe te geven

 

Ons rechtmatige belang om een website ter beschikking te stellen
Om de informatie die u ons stuurt over ongewenste bijwerkingen of kwaliteitsgebreken te beheren De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website Uw toestemming

 

 1. Voor wie zijn uw persoonsgegevens bestemd?

De toegang tot uw persoonsgegevens is strikt beperkt tot de bevoegde personen van HRA. Dit zijn de personen die toegang tot uw gegevens moeten hebben om hun werk te kunnen doen.

HRA Pharma geeft uw gegevens door aan zijn onderaannemers die het bedrijf heeft gemachtigd en aangesteld om uw informatie ten behoeve van HRA Pharma te verwerken. De volgende onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken om informatie / klachten: CPM INTERNATIONAL TELEBUSINESS S.L.U. en RNI Conseil SAS.

Conform een wettelijke verplichting of vraag die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving of afkomstig is van een overheidsinstantie kan HRA Pharma uw gegevens ook doorgeven aan de bevoegde instanties.

In ieder geval garandeert HRA Pharma dat uw persoonsgegevens gebruikt zullen worden conform de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met name de AVG.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens die worden verzameld terwijl u surft, maximaal twee jaar bewaard.

Uw andere persoonsgegevens, die u doorgeeft wanneer u het contactformulier invult, kunnen bewaard worden tot 10 jaar na het vervallen van de CE-markering voor medische hulpmiddelen wanneer het bericht betrekking heeft op een ongewenste bijwerking of een kwaliteitsgebrek.

 1. Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens zullen niet verwerkt worden buiten de Europese Unie.

Alleen samengevoegde gegevens kunnen eventueel buiten de Europese Unie verwerkt worden.

 1. Veiligheid

HRA Pharma heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om een geschikt veiligheidsniveau te garanderen voor uw gegevens in verband met risico’s en om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, lekken, wijziging of vernietiging.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met name de AVG beschikt u over verschillende rechten in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage– u kunt HRA Pharma om inzage vragen in de gegevens die het over u bijhoudt. HRA Pharma kan u bepaalde persoonlijke gegevens vragen om uw identiteit te bevestigen en om de persoonsgegevens die het over u heeft terug te vinden om ze u te verstrekken. In het geval dat wij geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek (bijvoorbeeld als uw gegevens vernietigd, gewist of geanonimiseerd zijn), zullen wij u informeren over de redenen van die weigering.
 • Recht op correctie en verwijdering – HRA Pharma treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die het over u heeft correct, up-to-date en volledig zijn. Als u denkt dat HRA Pharma gegevens over u bijhoudt die onjuist, achterhaald of onvolledig zijn, kunt u vragen om deze te herzien of te verbeteren.
 • Recht om uw toestemming in te trekken – als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor die intrekking heeft plaatsgevonden.
 • Recht op verzet tegen de verwerking– u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profiling, door een beroep te doen op uw bijzondere persoonlijke omstandigheden (zoals opgenomen in de AVG). Wanneer profiling gebeurt voor directmarketingdoeleinden, hebt u het recht om u te verzetten tegen die profiling zonder dat u zich daarvoor hoeft te verantwoorden.
 • Recht op beperking van de verwerking – in bepaalde gevallen zoals genoemd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om van HRA Pharma te vragen dat het de verwerking van uw gegevens beperkt.
 • Recht op overdraagbaarheid– u hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan HRA Pharma hebt doorgegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op het bestaan van een overeenkomst die u bent aangegaan met HRA Pharma. U hebt ook het recht om ons te vragen die gegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze te sturen.
 • Klachten – u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) via de website gegevensbeschermingsautoriteit.be, of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl als u van mening bent dat HRA Pharma niet voldoet aan de vereisten van de AVG met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u een verzoek daartoe sturen naar het e-mailadres dataprivacy@hra-pharma.com, met een kopie van een identiteitsbewijs.