Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van deze website

Deze website wordt beheerd door HRA Pharma, gevestigd aan de rue Béranger 15, 75003 PARIJS, Frankrijk (tel.: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en alle geldende wetten en voorschriften. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u onbeperkt en zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden.

HRA Pharma behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden; het verdient dan ook aanbeveling om ze regelmatig te controleren.

Deze website is openbaar toegankelijk.

Deze website is niet bedoeld als bron van medische adviezen of opinies. De inhoud van deze website mag in geen geval gebruikt worden om een medische diagnose te stellen: raadpleeg hiervoor een bevoegd arts.

 

Inhoud en aansprakelijkheid

Deze website is gemaakt om algemene informatie te geven over blaren, een koortslip, likdoorns, eeltknobbels, eeltplekken en hielkloven, methodes om zulke wonden te behandelen en te voorkomen, en specifieke informatie over de voordelen van de producten van Compeed. De website is ontwikkeld in overeenstemming met internationale regelgeving.

U stemt ermee in dat toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan op uw eigen risico is. HRA Pharma en andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren en aanbieden van deze website sluiten hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anderszins geïmpliceerd kunnen worden door de wet, het algemeen recht of billijkheid.
  • Alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgverliezen of -schade die een gebruiker oploopt door toegang tot of gebruik van deze website of juist de onmogelijkheid daartoe, of enige fouten of omissies in de inhoud ervan.

 
HRA Pharma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade ten gevolge van een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, data of andere eigendommen kan infecteren door uw gebruik van de audio, video, data of tekst op de website of enig ander onderdeel van de website.

 

Registratie en privacy

HRA Pharma respecteert de privacy van de geregistreerde gebruikers van zijn website. Wij verwijzen gebruikers naar het

privacybeleid voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Handelsmerken en logo’s

U mag de handelsmerken en logo’s op deze website op geen enkele wijze gebruiken.

 

Auteursrecht

HRA Pharma is de eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten op de website. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag één kopie van materiaal dat op deze website is gepubliceerd downloaden en op uw harde schijf of in papieren vorm bewaren, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, mits u alle vermeldingen met betrekking tot auteursrecht of andere eigendomsmededelingen daarbij handhaaft. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HRA Pharma mag u het materiaal op geen enkele andere wijze geheel of gedeeltelijk kopiëren, verdelen, weergeven, downloaden, wijzigen, elders publiceren, doorgeven of gebruiken. U mag het materiaal dat HRA Pharma op deze website publiceert geheel noch gedeeltelijk op een spiegelsite plaatsen, en u mag geen afbeeldingen kopiëren die in enig materiaal gepubliceerd zijn op deze website.

Geen van deze bepalingen mag worden beschouwd als zou zij door implicatie, uitsluiting of anderszins enige licentie of enig recht verlenen onder een patent of handelsmerk van HRA Pharma of een derde. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk hiervoor is bepaald, mag niets in dit document beschouwd worden als zou het enige licentie of enig recht verlenen op werk waarop auteursrecht rust en waarvan HRA Pharma eigenaar of licentiehouder is.

 

Voorbehoud van rechten

HRA Pharma behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder kennisgeving, materiaal van deze website te wijzigen of te verwijderen.

 

Geldend recht

Deze algemene voorwaarden en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Franse recht, en enkel de Franse rechtbanken zijn bevoegd om zich uit te spreken over geschillen ontstaan door of in verband met deze algemene voorwaarden.

 

Overige

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, kan deze bepaling worden geschrapt zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk hiervoor is bepaald, vormen deze algemene voorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en HRA Pharma voor het gebruik van deze website en de inhoud ervan.