Skip to main content

Voorwaarden van deelname

Print Pagina

  1. De deelnemer verklaart (i) een consument (ii) 16 jaar of ouder en (iii) woonachtig in Nederland te zijn.
  2. De deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen.
  3. Johnson & Johnson Consumer B.V. en haar groepsvennootschappen (hierna "J&J") hebben het recht de naam en adresgegevens, het email adres en de motivering die in eerste instantie door een deelnemer wordt verstrekt, te gebruiken voor het corresponderen over deze actie. Deze gegevens mogen door J&J worden verwerkt voor deze doeleinden en om aan eventuele wettelijke bewaarplichten te voldoen.
  4. J&J hebben het recht om zonder beperking de review inclusief voornaam (verhaal / anekdote / resultaat), video en/of foto (en de archiefbewerking en distributie) (alles samen: de "Upload") vrij en kosteloos te gebruiken, wijzigen, publiceren, reproduceren en distribueren in het kader van de Compeed promotie, zonder beperking in tijd en ruimte. Hiertoe verstrekt de deelnemer een wereldwijde, eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie met betrekking tot de Upload aan J&J.
  5. De deelnemer begrijpt dat de persoonsgegevens, waaronder de review, video en/of foto toegankelijk kan zijn in landen die niet een soortgelijke privacybescherming bieden als binnen de EU.
  6. De deelnemer verklaart zijn/haar toestemming in vrijheid te hebben gegeven en begrijpt dat het later intrekken van toestemming te laat is/kan zijn voor verwerkingen (waaronder gebruik, publicatie, reproductie en distributie (waaronder aan groepsvennootschappen en/of aan derden zoals een winkel, op een blog, YouTube, Facebook, e.a. )) die al hebben plaatsgevonden of die al gepland zijn.
  7. De deelnemer zal geen persoonsgegevens verstrekken (en dus geen (beeld)opname maken) van andere personen.
  8. De deelnemer verklaart dat hij/zij bij het plaatsen van de Upload, conform de Reclamecode Social Media (waaronder art. 3 met betrekking tot de openbaarmaking) zal handelen.
  9. De deelnemer garandeert dat de Upload geen inbreuk maakt op de rechten van derden en vrijwaart J&J van elke vorm van aanspraak van derden (met inbegrip van aanspraken uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten) welke samenhangt met de Upload.
  10. Op alle rechtsbetrekkingen tussen deelnemer en J&J is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.